Help
myBYUH

Hawaiian (HAWN)


101. Ke Kumu o ka 'Olelo-Kau Mua - The Source Part I (4) (F) He papa kumu mua e ho'omaka ai ke kama'aina 'ana I ka 'olelo Hawaii me na loina. E ho'oma'ama'a ana ma ka ho'olohe, 'olelo, heluhelu, me ke kakau. Kalele 'ia ka 'olelo. Part one of an introductory course designed to initiate and develop understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture.

102. Ke Kumu o ka 'Olelo-Kau Hope - The Source Part II (4) (W) 'O ka ho'omau 'ana o Ke Kumu o ka 'Olelo-Kau Mua. (Koi mua'ia ka papa Hawaiian 101) Part two of an introductory course designed to initiate and develop understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture. (Prerequisite: HAWN 101)

107. Accelerated First Level Hawaiian (8) (S) The equivalent of HAWN 101and HAWN 102, the first year of 'olelo Hawai'i offered in a single semester.

201. Ke Kahua o ka 'Olelo-Kau Mua - The Foundation Part I (4) (F) 'O ka ho'omau 'ana o Ke Kumu o ka 'Olelo. 'O ia mau no ke kalele ma ke kama'ilio 'ana ma ka 'olelo. Ho'ohana 'ia na palapala maoli a me na lola ho'opaaleo. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 102) Part one of a foundational course expanding the introductory development, understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture. (Prerequisite: HAWN 102 or HAWN 107)

202. Ke Kahua o ka 'Olelo-Kau Hope - The Foundation Part II (4) (W) 'O ka ho'omau 'ana o Ke Kumu o ka 'Olelo-Kau Mua. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 201) Part two of a foundational course further expanding the introductory development, understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture. (Prerequisite: HAWN 201)

225. Ho'oikaika Kama'ilio-Traditional Oratorical Styles (3) (S) Ho'oikaika a kalele nui 'ia ka 'olelo waha 'ana. E ho'oma'ama'a ana ma na 'ano like 'ole o ka 'olelo 'ana. E la'a: ha'i'olelo, ha'imo'olelo, kaka'olelo a pela aku. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 202) Reinforces and expands communication skills using the many forms of traditional informal and formal oratorical forms and styles of the Hawaiian language. (Prerequisite: HAWN 102)

301. Ho'okukulu olelo-Kau Mua - The Building Part I (3) (F) 'O ka ho'omau 'ana mai ka papa Ho'okahua 'Olelo. Malama 'ia ma ka 'olelo Hawaii wale no. Heluhelu ma na mo'olelo Hawaii kahiko. Na pilina 'olelo me na 'olelo ki'eki'e. Na 'olelo no'eau. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 202 or Hawaiian 225) Continuation from Ke Kahua o ka 'olelo (Second year Hawaiian language). Class conducted in Hawaiian. Introduction to traditional Hawaiian literature. Introduction and work with higher level lexicon and grammar structures. Cultural learning through Hawaiian proverbs. (Prerequisite: HAWN 202 or 225)

302. Ho'okukulu olelo-Kau Hope - The Building Part II (3) (W) 'O ka mau 'ana o ka papa Ho'oku- kulu- Kau Mua. (Koi mua 'ia ka ka papa Hawaiian 301) Reinforces the communication skills taught in Hawaiian 301. (Prerequisite: HAWN 301)

335. Ho'oikaika Kakau-Strength in the Language (3) (S) E kakau ma na 'ano like 'ole. E la'a: Mo'olelo Hawaii, mo'olelo haku wale, kolamu nupepa, pepa noi'i a me na mea o ia 'ano. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 302) Reinforces and expands communicative writing skills in the Hawaiian Language. For example: traditional historical forms, creative writing, newspaper articles, and research papers on various topics. (Prerequisite: HAWN 302.)

401. Ho'opa'a Kauhuhu-Kau Mua - The Ridge Pole Part I (3) (F) Kulana 'eha o ke a'o 'olelo. E heluhelu 'ia na mo'olelo kahiko o na kupuna o ka 'aina. Ho'oma'ama'a ma na analula ki'eki'e. Ho'ohana i ka 'olelo ma na kulana ki'eki'e. Nana 'ia na mele me na oli. Na 'olelo o ke au hou a kakou e komo nei. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 302 or 335) Fourth level Hawaiian language. Primary focus on traditional literature. Work with complex grammar structures, Hawaiian poetical and religious literature. Contemporary language usage by native and non-native speakers. (Prerequisite: HAWN 302 or 335.)

402. Ho'opa'a Kauhuhu-Kau Hope - The Ridge Pole Part II (3) (W) 'O ka mau 'ana o ka papa Ho'opa'a Kauhuhu-Kau Mua. (Koi mua 'ia ka papa Hawaiian 401) This course is designed to reinforce the communication skills taught in Hawaiian 401. (Prerequisite: HAWN 401)