Skip to main content

(HAWN 401) Ho’opa’a Kauhuhu-Kau Mua - The Ridge Pole Part I

Kulana ‘eha o ke a’o ‘olelo. E heluhelu ‘ia na mo’olelo kahiko o na kupuna o ka ‘aina. Ho’oma’ama’a ma na analula ki’eki’e. Ho’ohana i ka ‘olelo ma na kulana ki’eki’e. Nana ‘ia na mele me na oli. Na ‘olelo o ke au hou a kakou e komo nei. (Koi mua ‘ia ka papa Hawaiian 302 or 335) Fourth level Hawaiian language. Primary focus on traditional literature. Work with complex grammar structures, Hawaiian poetical and religious literature. Contemporary language usage by native and non-native speakers.

Credit Hours 3.0 Lecture
Prerequisite HAWN 302 or 335
Offered Fall
Programs -

Course Outcomes

Forthcoming